afghanistan-healthcare
افغانستان

خدمات صحی ‌در افغانستان

خدمات صحی ‌در افغانستان تعداد زیادی از مردم همیشه از خدمات صحی شکایت میکنند مخصوصا عدم کنترول شفاخانه های شخصی این مراکز که بخاطر بزنس ‌ایجاد شده اند به ندرت توانسته اند به مداوای مریض