Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Blog Layout

نیروهای دفاعی افغانستان در زمان شاهی

afghan-army-1950

نیروهای دفاعی افغانستان در زمان شاهی زمانی افغانستان با قوی ترین نیرو نظامی در سطع منطقه بود در زمان شاه افغانستان و سردار داود حتا دربخش جلب جذب علاوه بر صحت و تندرستی کسی که جذب اردو میشد حتا ‌قد قامت او نیز مد نظر گرفته میشد پولیس درتمام موارد …

بیشتر بخوانید

اهمیت زراعت در کشور افغانستان

Afghanistan-agriculture

اهمیت زراعت در کشور افغانستان افغانستان از جمله کشور های زراعتی‌ در جهان است که درهشتاد فیصد‌ مردم آن زراعت پیشه است که کماکان از زراعت درآمد ناخالصی هم بدست میاید در پهلوی زراعت محصولات دامی نیز است زراعت و پیشه زراعت در افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است, اگر …

بیشتر بخوانید

جشن عنعنوی ‌سمنک ‌‌جشن سمنک در افغانستان

Samank-afghanistan

جشن عنعنوی ‌سمنک ‌‌جشن سمنک در افغانستان ‌جشن سمنک یکی از جشن های نوروزی در افغانستان است این جشن توسط خانم ها و دختران اجرا میشود سرگرمی خوبی درشب سال نو برای زنان است در جشن سمنک ‌دختران با گرفتن نیت و خواست که دارند دراین جشن دعا میکنند تا …

بیشتر بخوانید

خدمات صحی ‌در افغانستان

afghanistan-healthcare

خدمات صحی ‌در افغانستان تعداد زیادی از مردم همیشه از خدمات صحی شکایت میکنند مخصوصا عدم کنترول شفاخانه های شخصی این مراکز که بخاطر بزنس ‌ایجاد شده اند به ندرت توانسته اند به مداوای مریض موفق شوند چرا که افرادی را که جذب میکنن کسانی است که به پایان ترین …

بیشتر بخوانید

رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟

Afghan-kids

رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟ رشد و شخصیت از زمانی آغاز میگردد که شخص در یک خانواده سن را طی میکند که گپ فهم و هوشیار یا اصطلاح خوب و بد را از یک دیگر تفکیک کند درآغاز باید گفت که خانواده بهترین مکان برای شروع زنده گی …

بیشتر بخوانید

محیط زیست و چالش ها در افغانستان

Afghanistan-environment

محیط زیست و چالش ها در افغانستان محیط پاک و سالم جز از حقوق یک شهروند محسوب میگردد ودولت مکلف که فضای درست زنده گی را برای شهروندان مهیا بسازد در غیر آن زند گی انسانها با انواع مختلف از مشکلات و نا بسامانی‌ها مواجه میگردد زنده افراد وابسته به …

بیشتر بخوانید

دختران افغان و چالش ها در آموزش مکتب

Afghan-girls

دختران افغان و چالش ها در آموزش مکتب نگرش تعبیض‌امیز علیه دختران که به آنها اهمیت داده نمیشود ویا‌اجازه رفتن به مکتب را ندارند سبب میشود که تنها اغلب در خانه بمانند و باعث این میشود که فرصتی زیادی آنها پیش از تکمیل سن هژده‌ازدواج ‌نمایند ویا اینکه اگر مکتب …

بیشتر بخوانید

رشد فتبال ‌در زنان افغان

Afghanistan-women-footbal-team

رشد فتبال ‌در زنان افغان ورزش فتبال‌ در افغانستان هنوز خیلی جوان است بعد از آمدن طالبان زنان نه تنها فتبال ‌بلکه اجازه هیچ ورزش را نداشتن چون طالب اعتماد به حضور اجتماعی زنان نداشت در حالیکه فتبال ‌نمایش تلاش وسخت کوشی قشربشری‌ برای رسیدن به آرزو هایش میباشد ورزش …

بیشتر بخوانید

رشد زنان بعد از سقوط طالبان

Afghan-women-empowerment

رشد زنان بعد از سقوط طالبان در زمان حکومت ظاهر شاه وقتی قانون اساسی افغانستان تهیه می گردید زنان هم در تهیه آن سهم داشتن و حضور پررنگ که در همان قانون حقوق زن یعنی برابری زن و مرد اشاره شده بود که بعد از سال ۱۹۷۰ همواره زنان در …

بیشتر بخوانید

خروج نیروهای آمریکاه از افغانستان

Us-leaves-afghanistan-sep2021

خروج نیروهای آمریکاه از افغانستان موضوع خروج نیروهای امریکاه از افغانستان میتواند ‌‌برمعادلات قدرت داخلی در کشور تاثیر بگزارد و احتمال اینکه تغیر مناسبات قدرت امکان دارد منجر به تغیر قدرت گردد افزایش درگیری و تشدید منازعات قومی و مذهبی از جمله آثار مهم خلا در قدرت است که میتواند …

بیشتر بخوانید